pano papansinin ng media wa kITA/ PERA don dahil wa text messaging to join.